Förslag till ny gestaltning Finntorps torg – kom med idéer under september

Har du goda idéer till utformningen av Finntorps torg?

Planerad renovering av Finntorps torg samt underliggande garage
Brf Bergängens garage under Finntorps torg är i stort behov av renovering. Styrelsen har därför anlitat Riksbyggen för att hjälpa oss med att undersöka omfattningen av renoveringsbehovet samt hjälpa oss att ta fram en plan för genomförandet och budget för projektet. Vi har under det senaste året utfört provtagningar av betongen och under våren har vi även anlitat landskapsarkitekterna Landskapslaget att ta fram förslag på ny gestaltning av vårt torg (som även utgör tak till garaget). 

Ny gestaltning av Finntorps torg
Landskapslaget har tagit fram tre olika alternativa lösningar (Alternativ 1-3) för hur torget skulle kunna gestaltas. Nu vill vi veta vad våra medlemmar och andra Finntorps torg-intresserade har för synpunkter på dessa skisser. Vi vill gärna få med oss era goda idéer som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet med projektet.

Sammanfattande information om planerad renovering. (pdf)

Skissförslag för Finntorps torg – Alternativ 1-3 (situationsplan och sektioner). (pdf)

Referensbilder för möblering och materialval. (pdf)

I de tre skisserna kan ni se olika lösningar för hur vi kan planera för cykelparkering (med/utan tak), möblering, markbeläggning (mönster/material), planteringar (storlek/höjd/placering), plats för olika aktiviteter och tillfälliga verksamheter (t ex torghandel, food-trucks och loppis).

I samtliga förslag har sophantering för Finntorpsvägen 3 placerats på samma ställe. Det finns även ett gemensamt tänk med en zon avsedd för uteserveringar längs fasaden på den södra delen av torget. Möjligheten att kunna äta vi fasta bord på de soliga delarna av torget finns också med i alla förslag.

Under sommaren 2020 har nya belysningsarmaturer installerats längs fasaden på den södra delen av torget. Men vi ser ett behov av att förbättra belysningen på torget, därför omfattar alla förslag idéer på kompletterande belysning.

Förslagen finns även att ta del av på Brf Bergängens expedition på Finntorpsvägen 5E. 

Wok One (fd kiosken)
Sedan 1970-talet har vi haft en kiosk på Finntorps torg. Kiosken har under åren arrenderats ut till olika verksamheter. Idag bedriver familjen Dao restaurangen Wok One. Tyvärr så ser vi ingen lösning för att under renoveringen kunna bevara den befintliga kioskbyggnaden på torget. Parterna har därför kommit överens om att arrendet ska upphöra i oktober 2020. Vi tackar för god mat och ett gott samarbete under åren!

Lämna dina synpunkter och idéer till oss!
Skicka in dina synpunkter och goda idéer till föreningens arbetsgrupp, senast den 30/9 2020.
Maila till styrelsen@bergangen.se eller lämna en lapp i föreningens brevlåda på Finntorpsvägen 5E, märk ”Finntorps torg”.

Fortsatt arbete med projektet
Genomförandebeslut för renoveringsprojektet kommer att fattas av föreningsstämma i Brf Bergängen. Då kommer budget och ekonomisk plan för projektet presenteras tillsammans med ett slutligt förslag till gestaltningen av Finntorps torg samt garagets nya utformning. Mer information om projekt- och tidplan kommer att presenteras under hösten.

Tack för ert engagemang!
/Arbetsgruppen för projekt Finntorps torg/garaget