Medlemsansvar

Vad innebär det att bli medlem i en bostadsrättsförening?
När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en bostadsrättsförening innebär det att du köper rätten att nyttja en bostad. Det är bostadsrättsföreningen som äger hela fastigheten, inklusive mark, tillhörande fastigheter som garage etc.

När du köper en bostadsrätt måste du bli godkänd av föreningen och upptas som ny medlem. Så länge du fullgör din skyldighet som medlem enligt bostadsrättsföreningen stadgar och så länge föreningen består kan du inte förlora din bostadsrätt.

Innan du köper en bostadsrätt rekommenderas att du grundligt går igenom bostadsrättsföreningens stadgar, här regleras dina rättigheter och skyldigheter dels som medlem och dels som bostadsrättsinnehavare.

Ansvarsfördelning för inre lägenhetsunderhåll
Av stadgarna framgår hur ansvaret för underhåll och skador fördelas mellan föreningen och medlemmen. Detta redovisas i en s k gränsdragningslista.

Utdrag ur stadgarna
Enligt §26-30 i stadgarna skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Tilldet inre räknas rummets väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum, och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten; glas i fönster och dörrar;lägenhetens ytter- och innerdörrar.
 
Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karm, men inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
 
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utfört arbetet för hans räkning.


Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för skada som uppkommer om han/hon varit oaktsam eller brustit i sin underhållsskyldighet.